Detta är dom vanligaste tjänsterna som Survey Mätkonsult verkar inom och tillhandahåller:

Byggutsättning

Oftast traditionell utsättning och inmätning med totalstation, omfattar tex. utsättning och inmätning av stommar, betongkonstruktioner, innerväggar, fasadkonstruktioner mm. Vid ROT-arbeten kan det ofta krävas tex. kontrollmätningar åt projektör eller produktionspersonal för att få kontroll över anslutande befintliga konstruktioner eller projekteringsinmätningar och utsättning för förstärkningsstomme genom befintlig byggnad. I slutskedet av bygget brukar ofta en lägeskontroll av den färdiga byggnaden ingå.

Kv. Svalan i Uppsala
Utsättning ny stomme och påbyggnad i befintligt hus vid Kv. Svalan i Uppsala.
Segerstedthuset i Uppsala
Utsättning stomme och fasadarbeten vid Segerstedthuset i Uppsala.

 spacer

Anläggningsutsättning

Brukar omfatta utsättning och inmätning av VA-, schakt-, fyll-, sprängningsarbeten, pålning eller finplanering dvs utsättning av kantsten, planteringar, gräsytor mm. Även sektionering och framtagning av mängder från tex. schakt och sprängning förekommer. Andra vanliga arbetsområden inom anläggningsutsättning är även vägar, broar, tunnlar. Mätningar utförs här ofta med GPS, totalstation och maskinstyrning.

Blåsenhus Studentbostäder i Uppsala
Utsättning av kantsten samt tillhörande galgar för markeringar och snördragning. Blåsenhus Studentbostäder i Uppsala.
Kungsängsesplanaden i Uppsala
Utsättning blivande ledningsstråk med hjälp av GPS. Kungsängsesplanaden i Uppsala.
Segerstedthuset i Uppsala
Inmätning av lutning och höjd av pålar. Tack vare ett specialverktyg kan lutning och riktning av pålen mätas in och sättas i relation mot tex pålplanen och se ev. avvikelser. Segerstedthuset i Uppsala.

Maskinstyrning

Mycket vanligt vid tex. schaktarbeten och innebär att en digital 3D-modell görs utifrån handlingar eller önskemål och kan innehålla schaktdjup, slänter, plint- och rörschakt mm, som tankas in i tex en grävmaskin som med hjälp av GPS följer denna modell.

Schaktmodell
Schaktmodell för maskinstyrning, inbakat i modellen är upplag för kran, vägar ner i schakten samt bottenplatta med försänkning.
Terrängmodellen
Terrängmodellen tankas in i grävmaskinerna som här bl.a grävt fram och format nedkörningsrampen enligt terrängmodellen.

Utstakning och lägeskontroll

Detta är en vanlig tjänst från privatpersoner. Främst när man vill bygga en ny tex. villa, sommarstuga eller tillbyggnad av dito så behöver det nya husets läge på hörnen ”stakas ut”, och när grunden eller dess form är färdigställd så görs en lägeskontroll med husets läge och koordinater på en ritning som lämnas in till kommunen för att visa att byggnaden hamnat där den ska.

Garagebyggnad utanför Uppsala.
Utstakning av blivande villa med tillhörande garagebyggnad utanför Uppsala.
Hunddagis utanför Uppsala
Lägeskontroll av hunddagis vid SLU i Uppsala.

Gränsvisning

Också detta en vanlig tjänst från privatpersoner. Ofta har man som privatperson en tomt där man är osäker på vart tomtgränsen går då dess pinnar som markerar tomthörnen för länge sen kan vara borta eller flyttade på. Arbetsgången är då att en digital karta alternativt koordinater för tomtens hörn hämtas från lantmäteriet, detta tankas sedan in i GPS eller totalstation och kan sedan märkas ut igen. Denna tjänst håller i första hand lantmäteriet och kommunen med, men kan ibland även utföras av en mätkonsult.

Inmätningar och dokumentation

Ibland vill man tex. veta hur stor area ett komplicerat utrymme har och få ner detta på en skalenlig och måttsatt ritning vilket då enkelt och mycket noggrant kan utföras med totalstationen och tillhörande programvara. Andra exempel kan vara ett utrymme eller en byggnad som ska projekteras för något ändamål och tex arkitekten då vill ha exakta areor och mått på ytor och väggar.

Övrigt

Detta är de vanligaste tjänsterna som jag blir anlitad för, men självklart så kan mätteknik användas till mycket mer än detta. Om Ni har något annat projekt, "problem" eller dylikt som inte platsar in i ovanstående men där Ni ändå funderar på eller undrar om Ni kan ha användning för mina tjänster och utrustning, ring gärna så diskuterar vi saken.

 

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss